Raport z ewaluacji zewnętrznej

Ewaluacja zewnętrzna (w obszarze : procesy) została przeprowadzona przez  Kuratorium Oświaty w Warszawie w dniach 27.06. – 01.07.2011. Poniżej przedstawiamy raport.

Nadzór pedagogiczny
System Ewaluacji Oświaty
RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ:
Procesy
Niepubliczne Przedszkole „Bajka”
Warszawa
Mazowiecki Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Warszawie

Przebieg ewaluacji:
Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole (lub placówce) przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego z przedstawionych poniżej obszarów.
Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:
- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),
- o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania,charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),
- o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami
uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu
w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
- o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących
o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).
Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań
zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.

Wyniki ewaluacji:
Obszar: Procesy
Wymaganie: Przedszkole ma koncepcję pracy
Komentarz:
Z przeprowadzonych badań wynika, że w przedszkolu istnieje przyjęta przez radę pedagogiczną koncepcja pracy. Powyższe potwierdza zapis w protokole z rady pedagogicznej z 30 VIII 2010 r. tj. zatwierdzenie do realizacji „Koncepcji pracy Przedszkola na lata 2010 – 2015″. Wszyscy badani, tj. dyrektor, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni (z wykształceniem wyższym pedagogicznym) stwierdzają, że w przedszkolu kładzie się nacisk na harmonijny rozwój dzieci poprzez realizację oferty programowej. Uwzględnia ona rozwój emocjonalny, intelektualny, fizyczny oraz społeczny poprzez gry i zabawę, naukę wg podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz twórcze działania dzieci zgodne z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami.
W przedszkolu odbywają się zajęcia z kształtowania mowy i myślenia, zajęcia dodatkowe, np rytmika, judo. Dzieci uczestniczą w prezentacjach, np. teatralnych, konkursach plastycznych. Badani podkreślają również troskę całego personelu przedszkola o budowanie życzliwej i przyjaznej atmosfery oraz zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa. W przedszkolu obowiązują określone zasady odnośnie przyjęć wychowanków do placówki, okresu adaptacyjnego, codziennej bytności dziecka w grupie. Jak podają badani nauczyciele, uporządkowany system działań, z którym dziecko styka się codziennie w przedszkolu, pozwala mu pewniej czuć się w grupie rówieśniczej, nabrać zaufania do personelu i miejsca. Organizowane są spotkania dzieci z Policją, Strażą Pożarną i Miejską, na których zapoznawane są one m. in. z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach, zachowania w sytuacjach z osobami nieznajomymi, zapobiegania pożarom. W opinii badanych na uwagę zasługują również starania przedszkola o efektywną współpracę z rodzicami dzieci, np. codziennie zdawane są indywidualne relacje z przebiegu pobytu dziecka w przedszkolu, na tablicach informacyjnych znajdują się bieżące materiały dla
rodziców m.in. terminarz uroczystości, jadłospis na cały tydzień, miesięczne plany pracy w grupach, teksty wierszyków czy piosenek, których dzieci właśnie się uczą. Na stronie internetowej przedszkola publikowane są informacje bieżące oraz opis działań stałych, które zaplanowane są na dany rok szkolny. Rodzice zapraszani są na uroczystości przedszkolne, np. z okazji pikniku rodzinnego, Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy. Biorą też udział w przygotowywaniu dekoracji i strojów, np. na bal karnawałowy, a także sami są aktorami i występują przed
dziećmi, np. polskie tradycje wielkanocne. Rodzice zapraszani są również na spotkania, podczas których zapoznają dzieci z zawodami, które wykonują, np. lekarz, pielęgniarka, farmaceuta. Przy tej okazji poruszane są sprawy profilaktyczne z zakresu, m. in. zdrowego odżywiania, sposobów zapobiegania chorobom, higieny osobistej.
Dyrektor i nauczyciele wskazują najważniejsze działania, realizujące koncepcję pracy przedszkola. Jako stałe,podają: współpracę z Biblioteką Publiczną, gdzie organizowane są zajęcia na wcześniej ustalone tematy, np. o Unii Europejskiej, o sławnych Polakach, miastach polskich. Poza tym, organizowane koncerty muzyczne i teatrzyki, współpracę ze Strażą Miejską i Strażą Pożarną, Policją, Szkołą Podstawową Nr 277, Urzędem Dzielnicy Targówek
oraz współpracę z rodzicami wychowanków m.in. przez ich udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i współorganizacji, np. „Dnia Urodzin” dla każdego wychowanka. Jako nowe działania, podają: współpracę z Domem Kultury „Zacisze”, współpracę z przedszkolem Baby-City. Ponadto, prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców, wprowadzenie zajęć z języka angielskiego, gimnastyki kompensacyjnej, podjęcie współpracy z kliniką stomatologiczną, udział dzieci w II Festiwalu Teatrów Dziecięcych „Księżyc w misce”. Działania sporadyczne
wskazane przez dyrektora, to udział dzieci w występach artystycznych w organizowanym przez Urząd Dzielnicy Targówek i Festiwalu „Artystyczny Targówek” i „Rajskim Pikniku” oraz cyklicznych uroczystościach i konkursach przedszkolnych, np. „Kartka Świąteczna”, „Ulubiony bohater bajek”, „Najładniejsza pisanka”. Według nauczycieli stałe działania realizujące założenia koncepcyjne, to również obserwacje i diagnoza gotowości szkolnej dzieci 5-letnich. Badani podkreślają dostosowywanie tematyki zajęć pod kątem potrzeb i możliwości dzieci
z wykorzystaniem odpowiednich środków i form pracy. Stosuje się wobec wychowanków nagrody i pochwały. Egzekwowane są zasady zachowania dzieci zgodnie z ustalonym we współpracy z podopiecznymi, „Kodeksie Przedszkolaka” (w starszej grupie) i „Kodeksie Dobrego Przyjaciela” (w młodszej grupie). Obserwacja placówki, w tym zajęć zorganizowanych z dziećmi potwierdza działania wynikające z koncepcji pracy przedszkola, np. przygotowania do uroczystości zakończenia roku. Dyrektor i nauczyciele podają w wywiadach, że koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb na posiedzeniach rady pedagogicznej. Analiza i modyfikacja uwzględnia oczekiwania rodziców i potrzeby dzieci. Podstawą do podejmowania modyfikacji jest obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne z wychowankami i rodzicami oraz konsultacje między nauczycielami. Zmiany wprowadzane są na podstawie analiz efektów pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, wg nowych potrzeb i wyzwań pedagogicznych oraz
przy uwzględnieniu propozycji przedstawionych przez pracowników niepedagogicznych. Badani podają,że w toku modyfikacji nie ulegają zmianie główne założenia koncepcji, lecz są one uzupełniane i poszerzane o nowe formy realizacji. Po I półroczu br. szk. sformułowano wnioski dotyczące zwiększenia ilości godzin zabaw i ćwiczeń rozwijających sprawność ruchową dziecka, w tym z wykorzystaniem elementów metody wg M. Montessori, tj. „lekcje ciszy”, „praca na dywanikach”. Badani pracownicy niepedagogiczni stwierdzają, że mają poczucie wpływu
na pracę przedszkola. Dodają, że wypływa to z dobrej współpracy nauczycieli i personelu pomocniczego oraz życzliwości i otwartości dyrektora. Wskazują, że uczestniczą w przygotowywaniu pomocy do zajęć, dekoracji do sal i holu, do przedstawień. Prezentują sugestie odnośnie układu choreograficznego czy wyboru podkładu muzycznego, np. do dramy, inscenizacji. Pomagają w organizowaniu, np. pikniku rodzinnego, Dnia Seniora, Dnia Dziecka. Razem z nauczycielami prowadzą stronę internetową i kronikę przedszkola, współdecydując o redakcji
publikowanego materiału oraz grafice. Modyfikacje koncepcji pracy przedszkola są wynikiem analiz, co potwierdzają w wywiadach dyrektor i nauczyciele oraz wynika z wniosków z ewaluacji wewnętrznej. Przyjęto wniosek do dalszej pracy dotyczący pogłębienia indywidualnej współpracy z rodzicami wychowanków, w szczególności tych, którzy wykazują problemy rozwojowe
i wychowawcze oraz z rodzicami dzieci uzdolnionych. Wniosek planuje się wdrożyć poprzez: zwiększenie zakresu przekazywanych informacji o dziecku rodzicom, przez prowadzenie systematycznych, indywidualnych rozmów z rodzicami i prowadzenie cyklicznych spotkań w ramach doskonalenia umiejętności wychowawczych rodziców.
Rodzice znają i akceptują koncepcję pracy przedszkola, co poświadcza dyrektor oraz rodzice, którzy zapoznawani są z koncepcją pracy przedszkola zamieszczoną na początku roku szkolnego na stronie internetowej przedszkola oraz przedstawianą podczas zebrań z wychowawcami i wyeksponowaną na tablicy informacyjnej. Zdaniem rodziców w przedszkolu kładzie się szczególny nacisk na opiekę, harmonijny rozwój dzieci, ich edukacji i bezpieczeństwo. Podkreślają kształtowanie samodzielności dzieci podczas wykonywania podstawowych
czynności samoobsługowych oraz budowanie właściwych interakcji miedzy rówieśnikami. Wg nich ważna jest współpraca z rodzicami w zakresie organizacji zebrań, imprez integracyjnych, np. Dzień Dziecka, Święto Rodziny.W opinii rodziców kierunki pracy przedszkola są słuszne i odpowiadają ich oczekiwaniom oraz potrzebom ich dzieci. Rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola i nie chcą „żadnych” zmian. Rozmówcy podkreślili „bardzo dobry kontakt z dyrektorem przedszkola”. Wszyscy ankietowani rodzice zgadzają się z wartościami promowanymiw przedszkolu oraz podejmowanymi przez nie działaniami.
Powyższe wskazuje na wysoki poziom wypełniania wymagania.
Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego

Z przeprowadzonych badań wynika, że oferta edukacyjna jest spójna z podstawą programową.
Potwierdzają powyższe dyrektor i nauczyciele podając w wywiadach, że w realizowanych programach nauczania wykorzystywane są wszystkie elementy podstawy programowej w zależności od tematyki zajęć dostosowanej do wieku wychowanków. Przy wyborze programu nauczania „Nasze Przedszkole” W. Żaby – Żabińskiej kierowano się jego zgodnością z nową podstawą programową pod kątem treści edukacyjnych, zalecanych warunków i sposobów realizacji treści oraz wyznaczonych celów ogólnych i operacyjnych. Ważne również było, aby wybrany
program dopuszczał możliwość indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz był spójny z koncepcją pracy przedszkola. Ponadto pracę dydaktyczno – wychowawczą wspierają dodatkowo: program adaptacyjny „Polubić przedszkole”, program edukacji matematycznej „Dziecięca matematyka” wg E.
Gruszczyk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej, ”Program profilaktyki” i aktywne metody pracy. Realizacji i poszerzeniu treści podstawy programowej służą także zajęcia dodatkowe, organizowane w przedszkolu, tj. rytmika, taniec, język angielski, ćwiczenia usprawniające, judo, zajęcia plastyczno – techniczne, teatrzyki, lekcje biblioteczne, wycieczki edukacyjne. Poza tym zajęcia z logopedą, spotkania z ciekawymi ludźmi, koncerty muzyczne. Każda grupa przedszkolna pracuje wg opracowanych przez nauczycieli planów rocznych i miesięcznych. Ponadto w przedszkolu
funkcjonują programy własne nauczycieli, tj. „Program zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym” i „Program pracy z dzieckiem z problemami koncentracji uwagi i nadpobudliwością ruchową”.
Oferta edukacyjna jest zgodna z potrzebami dzieci. Nauczyciele w wywiadzie wskazują najważniejsze potrzeby dzieci 3 – letnich, tj. potrzeba bezpieczeństwa, kształtowania postaw prospołecznych, np. tolerancji, szacunku i poczucia sprawiedliwości, potrzeba wszechstronnego rozwoju m.in. samodzielności, w tym samoobsługi czy potrzeba sukcesu i odnalezienia się w grupie rówieśniczej. Ważnym elementem jest również wdrażanie dzieci do zdrowego trybu życia m.in. kształtowanie u nich nawyków higienicznych oraz potrzebę ładu i porządku. Dla 4 i 5-latków ważne są wszystkie ww. oraz potrzeby poznawcze, akceptacji i poczucia własnej wartości, a także
motywacji do działania. Dzieci w tym wieku, jak podają badani, cechuje wzmożona potrzeba aktywności, szczególnie ruchowej oraz potrzeba twórczego działania, doświadczania, chęć zdobywania wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie działań plastycznych i muzycznych. Badani podają, że w celu zaspokojenia ww. potrzeb podejmowane są w przedszkolu następujące działania: aktywizujące metody i formy zajęć, np. ćwiczenia ruchowe m.in. z rekwizytami, ćwiczenia poznawcze, rozmowy sytuacyjne, np. na temat zasad bezpieczeństwa, udział w akcjach o charakterze charytatywnym, zabawy i zadania kształtujące nawyki dbałości o zdrowy i higieniczny tryb życia, m.in. cykl spotkań z lekarzem farmaceutą, pielęgniarką i stomatologiem. Ponadto wykonywane są ćwiczenia i pokazy, scenki dramowe, rozmowy indywidualne. W przedszkolu stwarza się dzieciom warunki do nabywania samodzielności, zapewnienia poczucia akceptacji, przynależności do grupy. Dzieci poznają się wzajemnie poprzez pracę w grupach łączonych, tj. różnych wiekowo. Kształtuje się gotowość do podjęcia nauki szkolnej u dzieci 5-letnich. W przedszkolu obowiązuje Kodeks Przedszkolaka, który pozwala dyscyplinować dzieci oraz uczy przestrzegania wspólnie ustalonych zasad postępowania. Przedszkolaki, biorące udział w wywiadzie, stwierdzają, że w przedszkolu najbardziej podobają im się nauczycielki. Dodają również, że bardzo lubią malować farbami i rysować oraz bawić się z kolegami, najbardziej samochodami i klockami, lubią również jedzenie w przedszkolu. Jeden z rozmówców stwierdził, że w przedszkolu „nie ma takich rzeczy, które by mu się nie podobały”. Podczas wywiadu dzieci były śmiałe, otwarte i uśmiechnięte. Bardzo chętnie podejmowały rozmowę. Wg rodziców, biorących udział w wywiadzie, a także w ankiecie, ich dzieci powinny w przedszkolu nauczyć się dobrych relacji z innymi rówieśnikami, samodzielności, ogólnych zasad bezpieczeństwa, np. w czasie zabaw. Poza tym powinny zintegrować się z grupą i utrwalać nawyki higieniczne oraz zdobywać pierwsze umiejętności związane z rozpoznawaniem liter, cyfr, rozróżniania sylab. W opinii rodziców w przedszkolu dzieci uczą się konsekwencji, respektowania zasad m.in. poprzez system nagród i kar oraz znajomości Kodeksu Przedszkolaka „podpisanego” przez dzieci. Nabywają również umiejętności wystąpień publicznych. Jeśli rodzice stwierdzają, że mają inne oczekiwania, to stały kontakt z dyrektorem umożliwia podjęcie wspólnych działań w kierunku ich zaspokojenia.
Rodzice stwierdzają w wywiadzie, że ich oczekiwania są spełnione i podkreślają bardzo dobry kontakt ze wszystkimi pracownikami przedszkola. Dodają, że na bieżąco prowadzona jest strona internetowa przedszkola. Dzięki prowadzonym gazetkom rodzice wiedzą czego uczą się ich dzieci. Potwierdzają, że przedszkole umożliwia dzieciom nauczenie się najważniejszych dla nich rzeczy.
Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań dzieci, co potwierdzają dyrektor i nauczyciele. Wskazują najważniejsze modyfikacje, to m.in. wprowadzenie większej ilości godzin gimnastyki usprawniającej, dodatkowych godzin zajęć języka angielskiego, zajęć tanecznych i judo, zajęć plastyczno – technicznych. Organizuje się zabawy ruchowe prowadzone różnymi metodami, m.in.
ekspresji ruchowej C. Orffa, ruchowej ekspresji twórczej R. Labana, ruchu rozwijającego V. Sherborn, metody dobrego startu M. Bogdanowicz, pedagogiki zabawy. Poza tym organizowane są spotkania z rodzicami – przedstawicielami różnych profesji oraz z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, w miarę potrzeb i opracowywanej tematyki. Umożliwiono dzieciom udział w konkursach plastycznych, np. „Ulubiony bohater bajek”, „Najładniejsza pisanka”, ekologicznych, np. „Chrońmy bioróżnorodność”, „Ekosystemy w mojej okolicy” i teatralnych, np. II Warszawski Festiwal Teatrów Dziecięcych „Księżyc w misce”. W ramach współpracy z rodzicami podjęto działania przy organizacji wewnętrznych konkursów, pokazu mody włoskiej w wykonaniu rodziców, także podczas akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Modyfikacje oferty wprowadzane są na podstawie
diagnozy potrzeb oraz obserwacji prowadzonych przez dyrektora i nauczycieli czy podczas rozmów z rodzicami.
Dzięki nawiązaniu współpracy z PGR Bródno, organizowane są na ich terenie lekcje przyrodnicze, dzieci mają możliwość jeździć na kucykach, odbywają się zajęcia plenerowe i zawody sportowe z udziałem rodziców. Organizowane są np. imprezy integracyjne, m. in. „Dzień Pieczonego Ziemniaka”, ogniska dla przedszkolaków i ich rodziców. Partnerzy przedszkola potwierdzają w kwestii zmian opinie badanych. Ponadto dodają przykład debiutu przedszkolaków w pantomimie pt. „Morskie opowieści” wystawione w Teatrze IMKA podczas II Warszawskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych pn. „Księżyc w misce”. Prezentacja przedszkolaków przygotowywana była we współpracy z Przedszkolem „Baby City”. Partnerzy podkreślają, że oferta PGR Bródno zaowocowała współpracą z przedszkolem, realizacją programu edukacji przyrodniczej. Dzięki temu, dzieci mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami, mogą obserwować wzrost roślin na poletkach „pokazowych”, mają możliwość korzystania z integracyjnego placu zabaw. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną i we współpracy m.in. z Kliniką Stomatologiczną Dentis organizuje spotkania profilaktyczne ze stomatologiem. Ponadto, odbywają się spotkania z lekarzem i farmaceutą. Ww. specjaliści podkreślają, że dzieci są doskonale przygotowane do takich spotkań, nie boją się, chętnie zadają pytania, uważnie słuchają i dużo zapamiętują. Przedstawiciel Policji wskazuje,
że w ramach współpracy z przedszkolem organizowane są spotkania, nt. bezpiecznych zachowań na drodze i w czasie zabaw. Przedszkole uczestniczy w programach: „Bezpieczna droga” i „Bezpieczne wakacje”. Przedszkole korzysta z oferty Biblioteki Publicznej, tzn. uczestniczy w zajęciach tematycznych prowadzonych w Czytelni Naukowej Biblioteki Publicznej. Biblioteka realizuje działania wg wcześniej ustalonej z nauczycielami tematyki.
Prowadzony był cykl spotkań z dziećmi m.in. na temat Legend Warszawskich, literatury dziecięcej i sławnych Polaków, krajów Unii Europejskiej. Dzieci przychodzą na zajęcia dobrze przygotowane, nauczycielki organizują dla nich w Bibliotece zajęcia plastyczne i wystawy ich prac. Przedszkole podjęło współpracę z Domem Kultury „Zacisze”. Dzieci wzięły udział w III edycji Festiwalu pn. „Artystyczny Targówek”. Uczestniczyły w programie artystycznym i wraz z nauczycielami w prezentacji swojego przedszkola. Przedstawicielka Domu Kultury podkreśla otwartość dyrektora i nauczycieli przedszkola, brak obaw przed „wyjściem na zewnątrz” z dziećmi. W opinii
wszystkich ankietowanych rodziców przedszkole pomaga rozwijać zainteresowania ich dziecka.
Dyrektor i nauczyciele stwierdzają, że w przedszkolu realizowane są nowatorskie działania edukacyjne i rozwiązania programowe. W opinii badanych, to programy własne, tj. „Program zajęć plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym” przyjęty do realizacji w październiku 2010r., po obserwacji zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz „Program pracy z dzieckiem z problemami koncentracji uwagi i nadpobudliwością ruchową”. Zakłada on ćwiczenia manualne, ćwiczenia orientacji przestrzennej, ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy i myślenia.
Do nowatorskich rozwiązań badani zaliczają również stosowanie różnorodnych form zajęć, np. zajęcia w grupach łączonych (różnych wiekowo), cykliczne zajęcia w Czytelni Naukowej (raz w miesiącu). Zajęcia z elementami metody pracy wg Marii Montessori, np. „lekcje ciszy”, „praca na dywanikach”. Innym przykładem nowatorskich działań jest „Świat pisma” I. Majchrzak, który w opinii badanych, wprowadza dzieci do globalnego czytania. Ponadto wykorzystywane sa elementy metod wg V. Sherborne, np. ćwiczenia gimnastyczne w parach, prowadzone w oparciu o metody ruchu rozwijającego, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej ”Dziecięca matematyka”, B. Rocławskiego
„Glottodydaktyka”, Marty Bogdanowicz – ćwiczenia pozwalające na poznawanie świata przez zmysły. Do rozwiązań nowatorskich dyrektor zalicza też program adaptacyjny „Polubić przedszkole” dla „nowych” przedszkolaków, który został wprowadzony do realizacji w sierpniu 2010r. Zawiera on harmonogram działań adaptacyjnych, plan zajęć i opis ich przebiegu. Zgodnie z założeniami programu dyrektor wysyła drogą elektroniczną „Praktyczne porady dla rodziców”, w celu złagodzenia u dzieci, ale i rodziców przykrości związanych z rozstaniem się dziecka z rodzicami. Przed rozpoczęciem roku szkolnego odbywają się dni adaptacyjne, polegające na zapoznaniu się dzieci z przedszkolem i nauczycielkami (pierwszy kontakt), są organizowane zabawy i krótkie zajęcia dla dzieci i rodziców. Dzięki temu, jak podaje dyrektor, możliwe jest „spokojne wejście” do przedszkola we wrześniu.
Nowatorskim działaniem edukacyjnym jest według dyrektora i nauczycieli cykl zajęć ekologicznych w terenie, tj. wycieczki do mini zoo, „pokazowe” poletka uprawne na terenie PGR Bródno. Powyższe argumenty wskazują na wysoki stopień wypełniania wymagania „Oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej”
Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany
Komentarz:
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są realizowane w przedszkolu z wykorzystaniem
zalecanych warunków i sposobów realizacji podstawy programowej, są monitorowane i doskonalone. W opiniach dyrektora i nauczycieli treści zawarte w programie edukacji przedszkolnej „Nasze Przedszkole”, autorstwa M.Kwaśniewskiej i W. Żaby – Żabińskiej, uwzględniają założenia aktualnej podstawy programowej dotyczące aktywności społecznej, poznawczej, językowej, artystycznej i ruchowo – zdrowotnej. Badani wskazują w obszarze:
„Poznanie siebie i świata” realizowanie zadań z edukacji przyrodniczej, kulturowo-estetycznej, w zakresie mowy i myślenia oraz przygotowania do nauki czytania, pisania i liczenia. W obszarze: „Nabywanie umiejętności poprzez działanie” realizowane są zadania z edukacji plastyczno-konstrukcyjnej, muzycznej, teatralnej, zdrowotnej, ruchowej, w tym zajęcia w terenie i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, zgodnie z nową podstawą programową. W obszarze: „Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie. Budowanie systemu wartości” realizowanie zadań z edukacji społecznej i moralnej. Badani podkreślają, że przedszkole
zapewnia wielostronny rozwój dziecka ze szczególnym naciskiem na rozwój emocjonalny, który dokonuje się w atmosferze życzliwości, spokoju, poczucia bezpieczeństwa i przy uwzględnieniu indywidualnego podejścia, tzn. wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka w jego własnym tempie. Stąd, jak podaje dyrektor, podstawą doboru dzieci do grup nie jest tylko wiek, ale i poziom rozwoju, w tym emocjonalnego. Ponadto badani podają, że przedszkole prowadzi współpracę z rodzicami polegającą na bieżącym i cyklicznym informowaniu o postępach dziecka, wypracowaniu wspólnych kierunków działań i zakresu współdziałania przy realizacji zadań przedszkola.
Jak wskazują badani monitoring procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odbywa się poprzez: obserwacje imprez i uroczystości, kontrolę prowadzonej przez nauczycieli dokumentacji pracy, tj. zapisy w dziennikach. Monitoringiem objęta jest realizacja miesięcznych planów pracy, kart obserwacji dzieci i diagnozy gotowości szkolnej, prowadzonych w przypadku ewentualnych potrzeb, we współpracy z logopedą i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 13 przy ul. Odrowąża 75 w Warszawie. Badani podają, że obserwacje pedagogiczne dzieci mają na celu pozyskanie informacji o ich potrzebach rozwojowych, umiejętnościach, a także nabytych
wiadomościach w trakcie realizacji programów edukacyjnych. Wiedzę o dziecku pozyskuje się również poprzez przeprowadzanie ankiet dla rodziców i rozmów indywidualnych. Ponadto monitorowany jest udział dzieci w konkursach wewnętrznych i zewnętrznych. W ramach nadzoru pedagogicznego prowadzony jest monitoring realizacji rozkładu materiału dla poszczególnych grup wiekowych zgodnie z treściami podstawy programowej.
Opracowany został harmonogram obserwacji zajęć wychowawczo – dydaktycznych w zakresie rozwijania czynności samoobsługowych dzieci, wzbogacania wiedzy dzieci na temat kultury i tradycji ojczystego kraju.
Dyrektor wskazuje, że monitorując procesy wspomagania, kluczowe pytanie dotyczyło skuteczności rozpoznawania możliwości i potrzeb dzieci.
Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, a wnioski z ich monitorowania wykorzystane w planowaniu tych procesów, o czym świadczą dyrektor i nauczyciele oraz opisują dokumenty przedszkola. Badani podają, że planowanie procesów opiera się o aktualne przepisy prawa oświatowego, Statut Przedszkola, Koncepcję pracy, Plan nadzoru pedagogicznego, wnioski z analizy wyników pracy w poszczególnych oddziałach, diagnozę potrzeb i możliwości oraz zainteresowań dzieci. W planowaniu bierze się pod uwagę propozycje i oczekiwania rodziców oraz partnerów przedszkola, a także możliwości placówki, tj. bazę lokalową oraz dostępny
sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wspólnie z radą pedagogiczną dyrektor opracowuje roczny plan pracy przedszkola, zawierający zadania, sposoby ich realizacji i cele. Plan zawiera również organizację pracy rady pedagogicznej, wykaz czynności dodatkowych nauczycieli, plan współpracy z rodzicami i środowiskiem. Opracowywany jest na każdy rok szk. kalendarz uroczystości przedszkolnych, w tym harmonogram koncertów muzycznych i wyjść do Czytelni Naukowej w Bibliotece Publicznej przy ul. św. Wincentego 85 w Warszawie na cykl zajęć o polskiej kulturze i tradycji. Nauczyciele poszczególnych grup planują procesy edukacyjne na podstawie opracowanych przez siebie planów miesięcznych, które uwzględniają realizację całości podstawy programowej, treści rozszerzające, zadania wynikające z planu rocznego. Ponadto uwzględniają w tych planach współpracę z rodzicami w poszczególnych miesiącach, gry i zabawy terenowe, pracę z dzieckiem zdolnym, zamieszczają wykorzystywaną literaturę. Jak podają badani monitorowanie jest wykorzystywane do doskonalenia procesów rozwoju i edukacji, jego wyniki służą do planowania pracy z dzieckiem i dostosowania metod pracy do możliwości i potrzeb wychowanków.
W opinii badanych na podstawie obserwacji i diagnozy pedagogicznej oraz danych uzyskanych od rodziców wypracowane wnioski dotyczyły: zwiększenia ilości godzin zajęć ruchowych i wyjść na świeże powietrze oraz w br. szk. konieczności zatrudnienia logopedy. Jak podaje dyrektor największą trudnością dzieci jest brak umiejętności komunikowania się wynikający z wad wymowy lub małego zasobu słownictwa. Na początku roku szkolnego, wszystkie dzieci objęte są logopedycznym badaniem przesiewowym, wyłoniona grupa ma zapewnioną opieką logopedyczną. Dla każdego dziecka objętego terapią logopedyczną opracowywany jest przez logopedę we współpracy z nauczycielem grupy indywidualny program. Logopeda i nauczyciel grupy ściśle współpracują z rodzicami dziecka. Ponadto nauczyciele systematycznie prowadzą zabawy z elementami logopedycznymi, które są uwzględniane w planowaniu dziennym. Od IV 2011 r. wprowadzone zostały do codziennej realizacji we wszystkich grupach wiekowych zajęcia gimnastyki usprawniającej. Kolejne przykłady, to aktualizowanie oferty zajęć dodatkowych, m. in. w br. szk. rytmika, judo oraz wzbogacanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne, m. in. gry i zabawy rozwijające umiejętności manualne. Nauczyciele przygotowują dzieci do udziału w konkursach
lokalnych i miejskich, m. in. plastyczny o tematyce ekologicznej. Podopieczni mają możliwość prowadzenia zabaw doświadczalnych zaspokajających potrzebę aktywności poznawczej podczas zajęć w terenie, m. in. w Gospodarstwie Rolnym Warszawa – Bródno.
Z inicjatywy nauczycieli i we współpracy z instytucjami wspomagającymi, przedszkole odwiedzają „ciekawi” goście, m.in. pielęgniarka, lekarz, farmaceuta, policjant, którzy omawiają z dziećmi zasady zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa na drogach. W świetle dokumentu, tj. Protokół posiedzenia Rady Pedagogicznej nr 4/2010/2011, z dnia 08.02.2011r. wnioski do pracy w grupie starszej: „Dalsza praca niwelująca problemy z koncentracją uwagi; Kontynuacja terapii logopedycznej; Dalsza realizacja planu zajęć plastycznych rozwijających zdolności dzieci.”
Wnioski do realizacji w grupie młodszej: „Zwrócić uwagę na zdolności manualne dzieci oraz prowadzić więcej zabaw związanych z matematyką; Urozmaicić zabawy o ćwiczenia logopedyczne”.
Powyższe wskazuje, że przedszkole wypełnia w stopniu wysokim wymaganie: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany”
Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania
nauczycieli
Komentarz:
Nauczyciele współdziałają w tworzeniu i analizie procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci
podejmowanych w przedszkolu, co znajduje potwierdzenie w opiniach dyrektora i wszystkich nauczycieli. Zdaniem badanych wspólnie opracowywane są programy wychowawcze, przygotowywana jest oferta zajęć dodatkowych.
Prowadzą też wspólnie konsultacje we współpracy z logopedą i psychologiem odnośnie, m. in. zajęć zawierających elementy ćwiczeń logopedycznych oraz nt. sposobu realizowania zajęć ruchowych. Na podstawie dokumentowanego materiału z obserwacji pedagogicznej dzieci, z wniosków po obserwacji zajęć przez dyrektora oraz z ankiet i rozmów indywidualnych z rodzicami, omawiają wyniki obserwacji i diagnozy pedagogicznej oraz sporządzają sprawozdania ze swojej pracy. Po analizie dostosowują pracę do potrzeb dzieci i ich rodziców, wprowadzają jednolite sposoby oddziaływań wychowawczo – opiekuńczych obowiązujące wszystkich pracowników przedszkola i rodziców dzieci. Organizują wspólne wyjścia do teatru, zajęcia w terenie, zapraszają gości
do prowadzenia zajęć, m. in. nt. różnych zawodów, czy wyrabiania nawyków higienicznych, a także poznawania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Przygotowują dzieci do prezentacji i konkursów, np. teatralnych, plastycznych. Współdziałają przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych wg opracowanego na początku roku szk. harmonogramu działań, m. in. Święto Pieczonego Ziemniaka, Bal Pasiastych, Pasowanie na Przedszkolaka, Powitanie Wiosny, Spotkania Wielkanocne, Święto Rodziny, Dzień urodzin czy uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, co zgodnie potwierdzają dyrektor i nauczyciele. Badani podają, że nauczyciele wymieniają się wiedzą zdobytą na studiach, szkoleniach wewnętrznych, np. „Unia Europejska już w przedszkolu” i zewnętrznych, m. in. w zakresie pedagogiki zabawy, diagnozy i obserwacji dziecka przedszkolnego czy warsztatu z papieroplastyki. Pomagają sobie w przygotowywaniu środków dydaktycznych, m.in. prezentacji multimedialnych, elementów
scenografii do przedstawień. Organizują i wzbogacają kąciki zainteresowań, m.in. plastyczny, muzyczny i kącik książek. Wszyscy nauczyciele wraz z personelem wspomagającym pracują nad estetyką sal przedszkolnych, mając na uwadze, co podkreślają, dobre samopoczucie podopiecznych i wszystkich pracowników oraz zadowolenie rodziców dzieci. Nauczyciele otrzymują wsparcie, dzieląc się ciekawymi scenariuszami zajęć, materiałami i środkami dydaktycznymi, literaturą fachową, uczestnicząc w zajęciach koleżeńskich, w tym prowadzonych także przez dyrektora. Poza tym wszystkie uroczystości przedszkolne są wspólnie omawiane
i przygotowywane. Wspólnie organizowane są też wycieczki rekreacyjne i edukacyjne, zajęcia w terenie, np. do pobliskiego gospodarstwa rolnego. Nauczyciele prowadzą stronę internetową i kronikę przedszkola, na której publikują informację, m. in o ofercie przedszkola, również aktualne informacje, w tym nt. sukcesów i osiągnięć swoich podopiecznych. Nauczyciele deklarują wystarczające wsparcie jakie uzyskują w pracy od swoich kolegów.Badani podkreślają wsparcie emocjonalne jakie otrzymują, a w szczególności od personelu wspomagającego (asystent), który legitymuje się również wyższym wykształceniem, w tym i pedagogicznym.
Powyższe wskazuje, że przedszkole wypełnia w stopniu wysokim wymaganie: „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są efektem współdziałania nauczycieli”
Poziom spełniania wymagania: B

Wymaganie: Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych
Komentarz:
Przeprowadzone badania wskazują, że w przedszkolu rozpoznaje się możliwości i potrzeby rozwojowe dzieci. Potwierdzają to dyrektor i nauczycielki, wskazując, że dla każdego dziecka prowadzona jest karta pracy, która zawiera jego dane, opis badanych obszarów i działalności przedszkolaka w każdym z nich. Poza tym, znajdują się tam uwagi i opis uzdolnień i zainteresowań dziecka, a także wnioski do dalszej pracy. Wpisów do ww. karty dokonuje się 3 razy w roku, są one wynikiem obserwacji dzieci podczas zajęć i zabaw. Wnioski z obserwacji są załącznikami do protokołów, podsumowujących kolejne okresy pobytu dziecka w przedszkolu. Realizacja zajęć
indywidualnych z dziećmi odbywa się podczas zajęć popołudniowych, najczęściej na materiale, na którym pracują wszystkie dzieci na zajęciach ogólnych. Diagnoza możliwości i potrzeb wpływa m.in. na modyfikowanie programu adaptacyjnego ”Polubić przedszkole” oraz na uatrakcyjnianie zajęć dydaktycznych o nowe formy, metody i środki dydaktyczne, pozwalające dziecku lepiej przyswajać wiedzę. Ma także wpływ na zacieśnianie współpracy nauczycieli z rodzicami o różne formy doradztwa i wspierające działania wychowawcze oraz pozwalające lepiej poznać możliwości rozwojowe dziecka, a także podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej m.in. logopedycznej
lub psychologicznej. Ponadto wpływa na wzbogacanie oferty przedszkola o nowe zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci np. planowane warsztaty muzyczne, balet, doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, np. przez ich udział w formach doskonalenia, pozwalających zdobyć wiedzę na temat pozyskiwania informacji o potrzebach i umiejętnościach dzieci. Na podstawie wyników diagnozy, nauczycielki określiły najczęściej występujące potrzeby dzieci i wskazały: potrzebę bezpieczeństwa, kształtowania postaw prospołecznych, np. tolerancji, szacunku i poczucia sprawiedliwości. Poza tym, potrzebę wszechstronnego rozwoju m.in. samodzielności, w tym samoobsługi, potrzebę sukcesu i odnalezienia się w grupie rówieśniczej. Ponadto, jedną z najważniejszych, w opinii badanych, jest potrzeba kształtowania mowy, potrzeba ruchu, aktywności plastycznej i indywidualnych zajęć dla dzieci „nowych” w przedszkolu oraz dzieci 5-letnich. Ważnym elementem jest również wdrażanie dzieci do zdrowego trybu życia m.in. kształtowanie u nich nawyków higienicznych oraz potrzeby ładu i porządku.
Nauczyciele do najważniejszych zaliczają również potrzeby poznawcze oraz potrzebę akceptacji i poczucia własnej wartości oraz motywacji do działania. Z analizowanych dokumentów wynika, że w roku szkolnym 2009/2010 diagnozą potrzeb, zostało objętych: z rocznika 2005 – 2 dzieci, 5 z 2006 i 17 z 2007r. Natomiast diagnozą możliwości, zostało objętych: z rocznika 2005 – 2 dzieci, 5 z 2006r. i 6 z 2007r. W przedszkolu dostosowuje się działania do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci. Według dyrektora, w przedszkolu nie ma dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, określonymi w orzeczeniach lekarskich lub Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Nauczyciele na podstawie obserwacji kwalifikują dzieci na zajęcia logopedyczne i gimnastykę rozwijającą. Poza tym przedszkolaki mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach rytmiki, języka angielskiego,
judo, zajęciach plastyczno – technicznych i tanecznych. Wszyscy ankietowani nauczyciele, stwierdzili, że wyniki diagnozy potrzeb i możliwości wpłynęły na ich sposób pracy z dziećmi. Zdaniem badanych, z diagnozy wynika, że dzieci potrzebują więcej ruchu, dlatego zostały dla nich organizowane zajęcia dodatkowe i zwiększono liczbę godzin poświęconych ćwiczeniom usprawniającym. Stworzony został program pracy dla dzieci uzdolnionych plastycznie i dla dzieci z symptomami problemów z koncentracją uwagi i nadpobudliwości ruchowej. Ankietowani stwierdzają, że szczególną uwagą otoczono dwoje dzieci 5-letnich, z którymi realizowano odpowiednio dostosowany plan pracy, pozwalający na osiągnięcie przez nie gotowości do nauki szkolnej. Wprowadzono elementy różnych metod pracy m.in. badawczą i opowieści ruchowych, aby dzieci poznawały, doświadczały świat, przygotowują prezentacje multimedialne, aby zaciekawić dzieci. Ponadto, ściśle współpracują ze specjalistami. Przedszkole w swoich działaniach uwzględnia indywidualizację procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, co potwierdza dyrektor i wszyscy ankietowani rodzice oraz przebieg obserwowanych zajęć i organizacji pracy
przedszkola. Dyrektor podał w wywiadzie, że wychowankowie przedszkola są objęci zindywidualizowanymi działaniami wspomagającymi ich rozwój i edukację. W przedszkolu 9 dzieci jest objętych pomocą logopedyczną.
Każde zdiagnozowane dziecko, posiada opracowany dla siebie indywidualny program terapii logopedycznej. Obserwacja placówki i zajęć zorganizowanych wskazuje, że w czasie zajęć nauczycielki indywidualnie pracują z dziećmi potrzebującymi pomocy i tymi, które wykazują szczególne uzdolnienia, np. chwalą je, zachęcają do zakończenia rozpoczętego zadania, pomagają przy posiłkach i czynnościach samoobsługowych. Poza tym, w spokojny, życzliwy sposób uspakajają np. płaczące dzieci, tulą, kołyszą, tłumaczą, czytają do snu. Nauczyciel wyjaśnia, że „nowe” dzieci do przedszkola przychodzą w ciągu całego roku szkolnego. Natomiast, teraz, tj. w czasie wakacji, przychodzą też dzieci, które uczęszczały do innych przedszkoli i stąd zdarzają się przypadki żalu z powodu rozłąki z rodzicami i znajomym środowiskiem.
Wszyscy ankietowani, tj. 19 rodzice, mają poczucie, że w przedszkolu pracuje się z ich dzieckiem w sposób, który uwzględnia jego indywidualne możliwości i potrzeby.Powyższe argumenty wskazują na wysoki stopień wypełniania wymagania „Prowadzone są działania służące
wyrównywaniu szans edukacyjnych”
Poziom spełniania wymagania: B

Wnioski z ewaluacji:
1. Koncepcja pracy Niepublicznego Przedszkola „Bajka” przyjęta przez radę pedagogiczną zakłada
wielostronny rozwój każdego dziecka w atmosferze życzliwości i poczucia bezpieczeństwa.
2. Oferta edukacyjna przedszkola umożliwia realizację podstawy programowej zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego oraz programami uzupełniającymi, np. wg V. Sherborn, R. Labana, C. Orffa, M. Montessori,E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
3. Przedszkole modyfikuje ofertę zajęć dodatkowych zgodnie z oczekiwaniami rodziców i potrzebami dzieci. Kładzie nacisk na potrzebę rozwijania aktywności ruchowej przedszkolaków poprzez m.in. zajęcia taneczne, rytmikę oraz ćwiczenia usprawniające z elementami gimnastyki korekcyjnej. Realizacja tych zajęć odbywa się we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
4. Działania przedszkola są planowane a ich modyfikacje wprowadzane w wyniku analiz dokonywanych przez dyrektora, nauczycieli oraz rodziców.
5. Przedszkole otwarte jest na współpracę ze środowiskiem lokalnym w ramach podejmowanych działań, dotyczących kultywowania polskich tradycji i poznawania kultury krajów europejskich – Czytelnia Naukowa w Bibliotece Publicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych – PGR Bródno.
6. Przedszkole zapewnia swoim podopiecznym wsparcie specjalistyczne w zakresie terapii logopedycznej oraz pomocy psychologa. Daje możliwość odkrywania i rozwijania zainteresowań i talentów dzieci m.in. teatralnych, plastycznych, tanecznych, wokalnych.

http://www.npseo.pl/action/raports

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Akceptuję
x