Zajęcia dodatkowe

Posiadamy szeroką gamę zajęć dodatkowych, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

Zajęcia dodatkowe płatne z budżetu placówki to:

– Gimnastyka korekcyjna
– Rytmika
– Język angielski
– Logopedia zajęcia indywidualne i grupowe

– Religia (dla chętnych 6-latków)
– Kodowanie na dywanie

– Opieka psychologa

– Codzienne zajęcia dydaktyczne z wychowawcą

– Warsztaty zoologiczne

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Prowadząca: Anna Kucharska

Jednym z podstawowych elementów wpływających na zdrowy i harmonijny rozwój dziecka jest prawidłowa postawa ciała. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. Celem zajęć gimnastyki korekcyjnej jest przede wszystkim :

 • wyrabianie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała,
 • korekcja istniejących i przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy,
 • wytwarzanie silnej i wytrzymałej stabilizacji mięśniowego- więzadłowej kręgosłupa,
 • rozciąganie mięśni nadmiernie napiętych i/lub przykurczonych,
 • wzmacnianie mięśni rozciągniętych i osłabionych,
 • wyrabianie odruchu prawidłowego ustawienie stóp i nawyku prawidłowego chodu.

Zajęcia z gimnastyki prowadzone są w formie kreatywnych zabaw ruchowych oraz ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów (woreczki, szarfy, laski, piłki), jak również zawodów i gier sportowych. Poziom ćwiczeń dostosowywany jest do indywidualnych możliwości dzieci.

Program zajęć z gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

W codziennym życiu na ogół zbyt późno zwracamy uwagę na kształtowanie się organizmu dziecka. Wszelkim wadom można jednak przeciwdziałać. Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu mogą w znacznym stopniu zapewnić prawidłowy rozwój dziecka. Do najczęstszych wad postawy należą: plecy wklęsłe, plecy okrągłe, plecy wklęsło-okrągłe, plecy płaskie, boczne skrzywienie kręgosłupa oraz płaskostopie. Zaniedbanie ćwiczeń korygujących wady postawy może doprowadzić do zmniejszenia sprawności układu krążenia, układu oddechowego, narządu ruchu, a także do zmian zwyrodnieniowych.

Cel główny:

Wytworzenie u dziecka nawyku utrzymania prawidłowej postawy i umiejętne stosowanie go w życiu codziennym.

1. Cele ogólne:

 • Wytworzenie u dzieci nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała i umiejętność stosowania go w życiu codziennym jako wyraz zdrowia fizycznego.
 • Zapobiegania powstawania zaburzeń statyki ciała oraz korekcja ewentualnie powstałych odchyleń postawy.
 • Zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka.
 • Wyrabianie wytrzymałości posturalnej (zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy poprzez ćwiczenia).
 • Rozciąganie przykurczonych grup mięśniowych oraz wzmacnianie osłabionych.
 • Wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu.
  • Nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc oraz wydolności i sprawności układu oddychania.
  • Nauka i doskonalenie posługiwania się różnymi przyborami w ćwiczeniach korekcyjnych.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Prowadząca: Martyna Olszewska

Celem zajęć logopedycznych jest uzyskanie normatywnego rozwoju mowy u dziecka poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych i słuchu fonematycznego (mownego), rozwój systemu językowego dziecka (rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi słownych, wzbogacanie słownika,rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań), rozwijanie funkcji poznawczych, kształtowanie poprawnej komunikacji językowej oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania.

1. Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego podczas zabaw logopedycznych

„Podróż po naszej buzi” –  uwrażliwianie miejsca artykulacji,  zapoznanie dzieci z nazewnictwem

” Buzia to domek , który ma drzwi – usta , okienka- zęby, ściany- policzki, sufit – podniebienie, podłoga- pod językiem, język to miotełka”

„Powitanie miotełki”- usta szeroko otwarte, język dotyka raz górnej raz dolnej wargi

„Miotełka myje okna”- język przesuwa się po górnych i po dolnych zębach

„Trzepanie miotełki”- kląskanie językiem

„Otwieranie i zamykanie drzwi do domku”- ćwiczenie warg, usta szeroko się otwierają i zamykają

„Śpiący miś”- ziewanie ( głośnie wybrzmiewanie samogłosek), mruczenie

wykonywanie ćwiczeń ortofonicznych podczas opowiadania „Miś jest chory”- naśladowanie odgłosów chrapania, ssania smoczka, picia, mlaskania, żucia

utrwalanie umiejętności naśladowania odgłosów wiatru: szu, szu, deszczu: kap,kap

ćwiczenie fonacji „Mówimy głosem misia” (wysoko, nisko)

2. Rozwijanie słownika biernego i czynnego

stymulowanie rozwoju poznawczo językowego podczas słuchania opowiadania „Miś jest chory”

zabawa dydaktyczna „Ubieramy misia”- wzbogacanie słownictwa poprzez zapoznanie z nazwami poszczególnych części garderoby

ćwiczenie pamięci podczas słuchania wiersza „Deszcz”

samodzielne próby układania ilustracji do opowiadania

zapoznanie z wierszykiem „Poszła pani na spacerek”  (zabawa paluszkowa)

wzbogacanie słownictwa podczas  nauki piosenek  „Jadą, jadą misie”, „Deszcz”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”

utrwalanie nazw poszczególnych części ciała

3. Ćwiczenie percepcji słuchowej

ćwiczenie pamięci słuchowej podczas różnicowania dźwięków

ćwiczenie słuchu fonematycznego

doskonalenie umiejętności rozpoznawania odgłosów deszczu i wiatru (odtwarzane z CD)

kształtowanie umiejętności różnicowania dźwięków niskich i wysokich

4. Różnicowanie fazy wdechu i wydechu

wykonywanie ćwiczeń oddechowych podczas zabaw relaksacyjnych

wydłużanie fazy wdechu i wydechu podczas dmuchania na bańki mydlane

5. Kształtowanie koordynacji wzrokowo- ruchowej

zabawy muzyczno- ruchowe „Jadą, jadą misie” , „Paluszek”, „Głowa, ramiona”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”

kształtowanie umiejętności orientowanie się w schemacie własnego ciała

zabawa ruchowa połączona z ćwiczeniem logopedycznym „Pada deszczyk”

ZAJĘCIA Z RYTMIKI

Prowadząca: Ewelina Maliszewska

Umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym stanowi integralną część systemu kształcenia muzycznego. Zajęcia rytmiczne rozwijają w stopniu elementarnym słuch wysokościowy, poczucie rytmu, koordynacje słuchowo-ruchową, pamięć oraz  wyobraźnię muzyczną.
Muzyka jest ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój dziecka. Przeżycia związane z odbiorem muzyki mają duży wpływ na rozwój emocjonalny i estetyczny. Słuchanie muzyki pobudza także rozwój analizatora słuchowego, koncentrację uwagi, pamięć muzyczną i pozamuzyczną.

 ZAŁOŻENIA PLANU:

– uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki
– rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki
– rozwijanie aktywności muzycznej poprzez słuchanie muzyki
– wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji
– uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami
– identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,
– rozwijanie dyspozycji słuchowo-głosowych oraz słuchowo– ruchowych

CELE SZCZEGÓŁOWE:

– wdrażanie do umiejętności słuchania muzyki;
– kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, artykulacji, dynamiki, wysokości
dźwięku
– uwrażliwianie na estetykę ruchu
– kształtowanie poczucia rytmu, słuchu
– poznawanie i różnicowanie dźwięków instrumentów perkusyjnych
– zapoznanie z nazwą, budową i sposobem gry na instrumentach perkusyjnych

W ciągu całego roku szkolnego w każdej grupie wiekowej będą wprowadzane piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela – dostosowane do aktualnej tematyki zajęć, pory roku oraz elementy tańców ludowych i współczesnych.
W każdej grupie wprowadzany będzie cykl zajęć umuzykalniających mających na celu kształcenie dyscypliny rytmicznej oraz uwrażliwienie na różne elementy muzyki:
1. Dynamiczne – uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem;
2. Agogiczne – ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki;
3. Artykulacyjne – uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych;
4. Ćwiczenia reagowania na temat melodyczny –  spostrzegania i odzwierciedlania ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej;

ZAJĘCIA TANECZNE

Prowadzący: Justyna Zadykowicz

images

CELE PROGRAMU NAUKI TAŃCA

1. Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i rozwijanie ich w sprawność fizyczną.
2. Rozwijanie sprawności kondycyjnej (siły, wytrzymałości, szybkości, zwinności itp.).
3. Rozwijanie sprawności koordynacyjnej (równowagi, orientacji wzrokoworuchowej itp.).
4. Rozwijanie wyczucia rytmu.
5. Dostarczenie ustrojowi dziecięcemu bodźca rozwojowego i kształcenie naturalnych czynności ruchowych
6. Wywieranie pozytywnej postawy wobec kultury fizycznej.
7. Czuwanie nad harmonijnym rozwojem ciała i korygowanie dysproporcji rozwojowych.
8. Oddziaływanie na wszystkie sfery osobowości (fizyczna, moralności, umysłowa i estetyczna).
9. Uczenie ekonomii ruchowej polegającej na umiejętności wykonywania dużej ilości pracy przy użyciu minimum energii.
10. Rozwijanie umiejętności współpracy z partnerem lub grupą.
11. Nabycie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu tańca towarzyskiego i nowoczesnego.
12. Udział w występach tanecznych okolicznościowych imprezach przedszkolnych i między przedszkolnych imprezach artystycznych.

JĘZYK ANGIELSKI

Prowadzący: Daniel Jechna

 

Pierwsza przygoda z angielskim

Specjalnie przygotowane zajęcia dla najmłodszych dzieci w, których pojawiają się ulubione postacie z dziecięcych bajek Walta Disneya. Myszka Miki, Minni, oraz inne przesympatycze zwierzątka bawią I efektywnie pomagają w nauce. Oryginalne I ciekawe fabuły wprowadzają uczniów, w świat języka angielskiego, a różnorodnośc metod I technik nauczania, oraz ogromna Ilość pomocy dodatkowych sprawia, że zajęcia stają się prawdziwą przygodą.

 • prowadzone są nowoczesnymi – aktywizującymi metodami, z wykorzystaniem ciekawych technik – dlatego dzieci w naturalny sposób „zanurzają się“ w świat języka angielskiego
 • zajęcia zawierają elementy ruchu, dźwięku i obrazu
 • dzięki empirycznemu podejściu do świata dzieci poznają język wszystkimi zmysłami
 • mali uczniowie działają na polu plastycznym, konstrukcyjnym, muzycznym, dramatycznym
 • podczas zajęć często pojawiają się bohaterowie ich ulubionych bajek „Kraina lodu“, „Auta“ itp oraz przreśmieszne zwierzątka, kultowe postacie z ulicy sezamkowej, Myszka Miki

Podstawową formą nauki  jest zabawa. W czasie zabawy dzieci opanowują język ,,bezwiednie’’, co podsumować można stwierdzeniem:

„They think they are playing, while we know they are learning”
“One myślą,że sie bawią,my wiemy,że sie uczą”

Metody nauczania

* TPR (Total Physical Response)- metoda reagowania całym ciałem.
* Metoda audiowizualna czyli uczenie poprzez kojarzenie dzwieku z obrazem, oddziaływanie poprzez dzwiek,w tym rytm.
* Metoda Naturalna
*Metoda dramy czyli wcielanie się przez dzieci, w postacie z bajek i opowiadan, odgrywanie skeczy.

KLUB MAŁEGO EINSTEINA

Prowadząca: Ewelina Romanowska

Klub Małego Einsteina to warsztaty dla początkujących naukowców już od 2 lat!

Wgłębiając się w tajniki chemii, fizyki oraz techniki eksperymentujemy, odkrywając prawa natury i nauki.
Na każdych zajęciach dzieci wykonują własnoręcznie eksperymenty, których efekty mogą zabrać do domu. Zajęcia w laboratorium pobudzają ciekawość dziecka, zachęcają do przeprowadzania własnych badań naukowych, a przede wszystkim kształtują zamiłowanie do nauki i poznawania nowych rzeczy!

Pokazujemy dzieciom jak fajna i zabawna jest nauka !

Klub Małego Einsteina dostarcza dzieciom wiedzy, ale przede wszystkim okazji do doświadczeń, prowadzenia eksperymentów i rozbudzania NATRURALNEJ ciekawości !!

Jak Warsztaty wpływają na rozwój dzieci?

– zajęcia rozwijają wiedzę i rozumienie nowych zjawisk otaczającego nas świata.
– eksperymenty pokazują jak fajna jest nauka i wiedza zastosowana w praktyce.
– zajęcia uczą cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do uzyskania efektu.
– aktywności warsztatowe namacalnie rozwijają koncentrację.
– różnorodność materiałów wspomagają precyzję i rozwój motoryki małej.
– program kreatywność w udoskonalaniu projektów naszych eksperymentów!

Jeśli Twoje dziecko lubi przelewać, dotykać, doświadczać i zadawać miliony pytań te zajęcia są dla niego!! Odpowiemy na następujące pytania: „Skąd się bierze deszcz?”, „Dlaczego mamy katar?”, „Jak działa kalejdoskop?”, „Dlaczego spadamy z karuzeli?”, Skąd się bierze mydło?” i wiele… wiele innych!